Stadgar

Stadgar för Västmanlands Kommuner

Ändamål

Föreningen ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala demokratin främja och utveckla samverkan mellan medlemskommunerna i gemensamma frågor. Samverkan inom föreningen är ett komplement till den samverkan som sker på regional nivå mellan kommunerna och Region Västmanland.

Medlemskap

Berättigade till medlemskap är kommunerna i Västmanlands län. Beslut om medlemskap fattas av ordinarie eller extra förbundsmöte.

Förbundsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är förbundsmötet. Ordinarie förbundsmöte hålls senast under maj månad året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige förrättats, dvs en gång vart fjärde år.

Extra förbundsmöte ska hållas om föreningens styrelse finner det påkallat.

Extra förbundsmöte ska också hållas om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det. Föreningens styrelse ska underrätta medlemmarna och ombuden om tid och plats för förbundsmöte. Underrättelse om ordinarie förbundsmöte ska ske senast tre månader i förväg.

Val av ombud

Varje medlemskommun ska vid förbundsmöte representeras av ombud. Ombuden utses av medlemmarnas respektive kommunfullmäktige. Varje kommun har rätt att utse ett ombud per påbörjat 4000-tal invånare, beräknat vid ingången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige förrättas. För varje ombud utses en ersättare. Förbundsmötet beslutar om den ordning i vilken ersättare ska kallas. Ombuden och ersättarna väljs för perioden fr.o.m. ordinarie förbundsmöte året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats och fram till det ordinarie förbundsmöte som sker närmast efter nästföljande allmänna val. 2019-04-12

Förbundsmötets sammanträden

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande att leda mötets förhandlingar
 • redovisning för de fyra räkenskapsår som förflutit sedan föregående ordinarie förbundsmöte
 • redogörelse för åtgärder med anledning av uppdrag från föregående förbundsmöte
 • redogörelse för planer för verksamhetens inriktning
 • fastställande av ram inom vilken styrelsen får fastställa årsavgiften
 • behandling av styrelsens övriga förslag
 • behandling av motioner och interpellationer
 • val av valberedning
 • val av styrelse
 • val av revisorer

Vid extra förbundsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande att leda mötets förhandlingar
 • behandling av det/de ärenden som föranlett det extraförbundsmötet
 • behandling av motioner/interpellationer med anknytning till detta/dessa ärenden

Föredragningslista

Föredragningslista med därtill hörande handlingar ska tillställas ombuden senast en vecka före förbundsmötet.

Motion

Medlem och ombud har rätt att väcka motion för behandling på förbundsmötet. Vid extra förbundsmöte är dock motionsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsmötets sammankallande.

Motion till ordinarie förbundsmöte ska ha inkommit senast två månader före förbundsmötet. För extra förbundsmöte bestämmer föreningens styrelse motionstid.

Föreningens styrelse ska avge utlåtande över varje motion.

Interpellation

Ombud har rätt att framställa interpellation som ska besvaras vid förbundsmöte av styrelsens ordförande eller den ordföranden utsett. Interpellationen ska ha inkommit senast en vecka före förbundsmötet.

Vid extra förbundsmöte är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsmötets sammankallande. 2019-04-12

Styrelsen

Föreningens styrelse utövar ledningen av föreningens verksamhet, har inseende över dess övriga organ samt förvaltar föreningens egendom. Styrelsen har sitt säte i Västerås.

10§

Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsmötet för perioden fr.o.m. det förbundsmöte där valet sker fram till nästföljande ordinarie förbundsmöte. Styrelsens sammansättning ska utgöras av två ledamöter från varje medlemskommun, vilka nomineras av respektive kommun. Medlemmars avsikt är att ordinarie ledamot ska vara respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare ska vara den ledande oppositionsföreträdaren.

För att bredda den politiska representationen bör en företrädare för respektive parti som finns representerade i minst hälften av medlemskommunernas kommunfullmäktige adjungeras. Beslut om adjungering fattas av förbundsmötet.

Bland ledamöterna utser förbundsmötet en ordförande samt minst två vice ordförande, för den tid som valet till ledamot avser, vilka tillika utgör styrelsens presidium.

Om ledamot avgått förrättar styrelsen fyllnadsval efter förslag från valberedningen.

11§

Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen annan ledamot att tjänstgöra istället för den som avgått.

12§

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

13§

Styrelsen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

14§

Styrelsen beslutar om tecknande av föreningens firma.

Revision

15§

Det ordinarie förbundsmötet väljer minst tre revisorer för granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper. Valet avser tiden intill dess nya revisorer valts.

Revisorerna ska avge berättelse över verkställd granskning avseende varje räkenskapsår.

De av revisorerna avgivna berättelserna ska föreläggas det ordinarie förbundsmötet.

16§

Ledamot i organ som omfattas av revisionen får inte vara revisor eller ersättare för revisor och inte heller delta i val av sådan eller i förbundsmötets beslut om ansvarsfrihet. 2019-04-12

Årsbokslut och verksamhetsberättelse

17§

Föreningens årsbokslut och verksamhetsberättelse samt revisorernas granskningsberättelse ska varje år skickas till respektive medlem.

Kansliresurser och ansvarig tjänsteperson

18§

Föreningen ska inte ha några fasta kansliresurser. Föreningen har sitt säte i Västerås och föreningen ska erbjuda en adress i Västerås Stad liksom en mailadress som kontakt.

Föreningsstyrelsen ansvarar för att det finns en mottagarfunktion som har till uppgift att på styrelsens uppdrag handha föreningens verksamhet.

Föreningsstyrelsen kan lämna uppdrag till en ledande tjänsteperson att inför styrelsen svara för föreningens löpande förvaltning.

Avgifter

19§

Medlem ska varje år betala årsavgift till Västmanlands Kommuner, om förbundsmötet så bestämmer. Styrelsen fastställer årsavgiftens storlek inom den av förbundsmötet fastställda ramen. Medlems årsavgift ska fastställas med utgångspunkt i medlems folkmängd den 1 november året före avgiftsåret, enligt SKL:s redovisning, multiplicerat med medelskattekraften i riket året före avgiftsåret. Styrelsen äger rätt att besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem.

Medlemmarna ska senast vid halvårsskiftet efter förbundsmötet underrättas om årsavgiftens storlek för kommande fyra-års-period. Av kalenderårets avgift ska hälften betalas före den 1 februari och återstoden före 1 augusti.

Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande, om samtliga medlemmar är eniga därom.

20§

Särskilda avgifter för speciella tjänster kan tas ut enligt av styrelsen beslutade grunder.

Utträde/uteslutning

21§

Utträde ur föreningen kan ske endast vid utgången av kalenderår. Anmälan ska göras till styrelsen senast under året dessförinnan, dvs minst 12 månader i förväg. Styrelsen kan utesluta medlem som inte fullgör sina förpliktelser enligt stadgarna. Sådana beslut träder omedelbart i kraft men kan upphävas av förbundsmötet. 2019-04-12

Stadgeändring

22§

Ändring av stadgarna beslutas av förbundsmötet.

Likvidation och upplösning

23§

Förbundsmötet kan besluta att föreningen ska träda i likvidation och upplösas. Likvidationen verkställs av styrelsen. Föreningens tillgångar/skulder skiftas i förhållande till medlemmarnas avgiftsunderlag för det år under vilket likvidationen beslutas.

Stadgarna som PDF