Stadgar

Stadgar för Västmanlands Kommuner

Västmanlands Kommuner är en ideell förening för Västmanlands läns kommuner.

Ändamål

Förbundet skall verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala demokratin främja och utveckla samverkan mellan kommunerna i gemensamma frågor. Samverkan inom föreningen är ett komplement till den samverkan som sker på regional nivå mellan kommunerna och Landstinget Västmanland/Region Västmanland.

Medlemskap

Berättigade till medlemskap är kommunerna i Västmanlands län. Beslut om medlemskap fattas av ordinarie eller extra förbundsmöte.

Förbundsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är förbundsmötet. Ordinarie förbundsmöte hålls året efter allmänna val till kommunen, en gång vart fjärde år, senast i maj månad.

Extra förbundsmöte hålls då förbundets styrelse finner det påkallat.

Extra förbundsmöte skall också hållas om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det. Förbundets styrelse skall underrätta medlemmarna och ombuden om tid och plats för förbundsmöte. Underrättelse om ordinarie förbundsmöte skall ske senast tre månader i förväg.

Val av ombud

Ombud till förbundsmötet utses av medlemmarnas kommunfullmäktige. Kommunerna utser ett ombud per påbörjat 4000-tal invånare vid ingången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum. Val av ombud sker till ordinarie förbundsmöte året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum och gäller fram till det ordinarie förbundsmöte som sker närmast efter nästa allmänna val. För ombud utses ersättare. Förbundsmötet beslutar om den ordning i vilken ersättare skall kallas.

Förbundsmötets sammanträden

Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande att leda mötets förhandlingar
 • redovisning för de räkenskapsår som förflutit sedan föregående ordinarie förbundsmöte
 • redogörelse för åtgärder med anledning av uppdrag från föregående förbundsmöte
 • planer för verksamhetens inriktning
 • ram för förbundsavgiften
 • styrelsens övriga förslag
 • motioner och interpellationer

Vid det ordinarie förbundsmöte som hålls närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum ska dessutom följande ärenden behandlas:

 • val av valberedning
 • val av styrelse
 • val av revisorer

Vid extra förbundsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande att leda mötets förhandlingar
 • det/de ärenden som föranlett det extraförbundsmötet
 • motioner/interpellationer med anknytning till detta/dessa ärenden

Föredragningslista

Senast en vecka före förbundsmötet skall ombuden tillställas föredragningslista med därtill hörande handlingar.

Motion

Motion som skall behandlas av förbundsmötet kan väckas av medlem eller ordinarie ombud. Vid extra förbundsmöte är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsmötets sammankallande.

Motion till förbundsmöte skall ha inkommit senast två månader före förbundsmötet. För extra förbundsmöte bestämmer förbundets styrelse motionstid.
Förbundets styrelse skall avge utlåtande över motion.

Interpellation

Vid förbundsmöte får den som tjänstgör som ombud framställa interpellation som skall besvaras av styrelsens ordförande eller den ordföranden utsett. Interpellationen skall ha inkommit senast en vecka före förbundsmötet.

Vid extra förbundsmöte är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsmötets sammankallande.

Styrelsen

Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet, har inseende över dess övriga organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Västerås.
10§
Styrelsen väljs vid det ordinarie förbundsmötet som äger rum året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Styrelsens sammansättning ska utgöras av två ledamöter från varje medlemskommun. Ordinarie ledamot ska vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare ska vara ledande oppositionsföreträdaren.
För att bredda den politiska representationen adjungeras en företrädare för respektive parti som finns representerade i minst hälften av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Bland ledamöterna utser förbundsmötet en ordförande samt minst två vice ordförande för den tid som valet till ledamot avser vilka tillika utgör styrelsens presidium.

Om ledamot avgått förrättar styrelsen fyllnadsval efter förslag från valberedningen.

11§
Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen annan ledamot att tjänstgöra istället för den som avgått.

12§
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

13§
Styrelsen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

14§
Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma.

Revision
15§
Det ordinarie förbundsmöte som äger rum året efter allmänna val till kommunfullmäktige väljer minst tre revisorer för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper. Valet avser tiden intill dess nya revisorer valts.
Revisorerna skall avge berättelse över verkställd granskning.
De av revisorerna avgivna berättelserna skall föreläggas förbundsmötet.

16§
Ledamot i organ som omfattas av revisionen får inte vara revisor eller ersättare för revisor och inte heller delta i val av sådan eller i förbundsmötets beslut om ansvarsfrihet.

Årsbokslut och verksamhetsberättelse
17§
Föreningens årsbokslut och verksamhetsberättelse ska varje år skickas till respektive medlem för godkännande i medlemmarnas beslutande församling.

Kansliresurser och ansvarig tjänsteperson
18§
Den ombildade föreningen ska inte ha några fasta kansliresurser, föreningen har sitt säte i Västerås och föreningen ska erbjuda en adress i Västerås Stad liksom en mailadress som kontakt.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att det finns en mottagarfunktion som har till uppgift att på styrelsens uppdrag handha förbundets verksamhet.
Förbundsstyrelsen kan lämna uppdrag till en ledande tjänsteperson att inför styrelsen svara för förbundets löpande förvaltning.
Avgifter
19§
Medlem skall varje år betala förbundsavgift till
Västmanlands Kommuner. Styrelsen bestämmer förbundsavgiftens storlek (inom den av förbundsmötet fastställda ramen). Styrelsen äger rätt att besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem. Medlems förbundsavgift utgörs av avgiftsunderlaget (SKL) multiplicerat med den avgiftssats som styrelsen årligen fastställer. Avgiftsunderlaget utgörs av medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med medelskattekraften i riket året före avgiftsåret.

Medlemmarna ska senast vid halvårsskiftet efter förbundsmötet underrättas om årsavgiftens storlek för kommande fyra-års-period. Av kalenderårets avgift ska hälften betalas före den 1 februari och återstoden före 1 augusti.
Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga därom.

20§
Särskilda avgifter för speciella tjänster kan tas ut enligt av styrelsen beslutade grunder.

Utträde/uteslutning
21§
Utträde ur förbundet kan ske endast vid slut av kalenderår. Anmälan skall göras till styrelsen senast under året dessförinnan. Styrelsen kan utesluta medlem som inte fullgör sina förpliktelser enligt stadgarna. Sådana beslut träder omedelbart i kraft men kan upphävas av förbundsmötet.

Stadgeändring
22§
Ändring av stadgarna beslutas av förbundsmötet.

Likvidation och upplösning
23§
Förbundsmötet kan besluta att förbundet ska träda i likvidation och upplösas. Likvidationen verkställs av styrelsen. Förbundets tillgångar/skulder skiftas i förhållande till medlemmarnas avgiftsunderlag för det år under vilket likvidationen beslutas.

Ladda ner som PDF