Om personuppgifter

Så här hanterar Västmanlands kommuner dina personuppgifter

Västmanlands kommuner behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Det är Västmanlands kommuner (org. 222000-0604) som är personuppgiftsansvarig och har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Västmanlands kommuner har även ett personuppgiftsbiträde, Västerås stad (org. 212000-2080) som hanterar dina personuppgifter. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Västmanlands kommuners kansli, vk@vasteras.se.

Hur har vi fått in dina personuppgifter

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig, men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än du själv, exempelvis kommunen där du är verksam som förtroendevald. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats så kontakta Västmanlands kommuners kansli, vk@vasteras.se.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Den vanligaste anledningen till att Västmanlands kommuner behöver uppgifter om dig är för att kunna administrera föreningens medlemsregister samt betala ut arvoden.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda inom Västerås stad (personuppgiftsbiträde) som arbetar på uppdrag av Västmanlands kommuner och som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kan vara just att hantera ditt ärende. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel PWC för utbetalning av arvoden.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Kontakta vk@vasteras.se för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Registerutdrag

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Västmanlands kommuner, så kan du begära ett registerutdrag. Kontakta vk@vasteras.se.